ഗുണനിലവാര സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഗുണനിലവാരം ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ജീവിത രേഖയാണ്.

ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു ISO9001 ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റവും ചൈന ഡാഗോംഗ് ബ്യൂറിയയിൽ നിന്നുള്ള പ്രസക്തമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റും.

യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള 50% ത്തിലധികം വിപണി വിഹിതം ഉള്ളതിനാൽ, ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ജിഎസ്, സിഇ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മുതൽ ടി യു വി-റൈൻ‌ലാൻ‌ഡ്. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:
  - ഇരട്ട പ്ലൈ ഫ്ലാറ്റ് വെബിംഗ് സ്ലിംഗ്: വർക്ക് ലോഡ് പരിധി 1 ടൺ, 2 ടൺ, 3 ടൺ, 4 ടൺ, 5 ടൺ, 6 ടൺ, 8 ടൺ, 10 ടൺ.
  - അനന്തമായ റ ound ണ്ട് സ്ലിംഗ്: വർക്ക് ലോഡ് പരിധി 1 ടൺ, 2 ടൺ, 3 ടൺ, 4 ടൺ, 5 ടൺ, 6 ടൺ, 8 ടൺ, 10 ടൺ.
  - കാർഗോ ലാഷിംഗ് സ്ട്രാപ്പ്: ലാഷിംഗ് കപ്പാസിറ്റി 400daN, 800daN, 1000daN, 1500daN, 2000daN, 2500daN, 5000daN.

നിങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ നിർമ്മാതാവാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇറക്കുമതിക്കാരനും വിതരണക്കാരനുമാണെങ്കിലും, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വ്യക്തമാണ് സിഇ ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ജിഎസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി.

വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള 30% ത്തിലധികം വിപണി വിഹിതം ഉള്ളതിനാൽ, ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് പരീക്ഷിക്കുന്നു വെബ് സ്ലിംഗും ടൈ ഡ own ൺ അസോസിയേഷനും.

TUV-GS-for-lashing-strap-EN-12195-2
TUV-GS-for-round-sling-EN-1492-2
TUV-GS-for-webbing-sling-EN-1492-1